امور مالی


  • نام و نام خانوادگي:
  • زهره طالب الحق
  • سمت:
  • مسئول امورمالی
  • مرتبه:
  • کارشناس مدیریت دولتی

شرح وظايف و مسئوليتهاي كارشناس امور مالي بیمارستان 15 خرداد بیدخت


- صدور كليه اسناد پرداختي حسابداري
- تهيه سياهه حقوقي كاركنان
- محاسبه و تهيه فهرست مربوط به تأمين اجتماعي و خدمات درماني كاركنان
- رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قانون و مقررات مالي
-انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب،تهيه تراز عمليات ،تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر
- رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده اي مشكل مالي و حسابداري
- نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه ،جريان امور واحد سرپرستي ،اتخاذ تدابير و ارائه راهنمايي لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات كاركنان واحد در جهت بهبود امور جاري
- مطالعه قوانين بودجه و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها.
- صدور چك اعم از چك هاي حقوقي ،پرداختي و غيره ..
- تهيه و تنظيم اسناد و مدارك مربوط به بيمه تكميلي كاركنان
- تهيه و تنظيم صورت حسابهاي كسور مالياتي
- تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ،صورت مغايرت مالي و غيره
- برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چك هاي صادره
- برقراري ارتباط با مسئول تداركات و كارپردازان مراكز جهت ايجاد هماهنگي لازم
- شركت در جلسه و كميسيونهاي مربوطه
- تهيه و تنظيم فيش حقوقي ماهيانه كاركنان و انجام كليه امور مربوط
- بايگاني كليه قراردادها ،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
- رسيدگي به اسناد و هزينه ها
- انجام كليه امور مربوط به تأمين اعتبار درخواستهاي خريد كالا
- كنترل مانده اعتبارات و پيش پرداختها و صورت حسابهاي سنوات قبل و واريز آنها
- تهيه كليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش كار ،مجوزهاي پرداخت و گزارش تأييدكار
-پيگيري امور مربوط به ارسال چك هاي بدهي مالياتي ،كسورات ،غيبت ،تأخير و غيره
- انجام كليه امور مربوط به حقوق بازنشستگان
-تنظيم قراردادها و اخذ فضاهاي مجازي
-- رسيدگي به رفع اشكالات اسناد حسابداري سنوات قبل
- تهيه و تنظيم فرم هاي مورد نياز واحد هاي مالي
- ارائه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف كاري
- انجام ساير امور ارجاعي