شرح وظایف و معرفی امور هیأت علمیمدیر
امور هيأت علمی: دکتر جهانشیر توکلی زاده

کارگزین هیات علمی : حسین موذن

تلفن تماس: 57225027-051

شماره فاکس : 57223814-051

با عنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشددانشگاه محسوب مي‌شود، حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از ابتداي سال 1387 اقدام به تاسيس دفتر امور هيئت علمي نموده است. اين دفتر بر آن است تا بااستفاده از نيروهاي متخصص كليه نيازها و امور مرتبط با اعضاء هيئت علمي را ساماندهينموده و در راه پر‌كردن خلاءهاي موجود گام بردارد و در اين راه نيازمند همدلي وهمكاري كليه اعضاء محترم هيئت علمي دانشگاه مي‌باشد.

برخی از مهمترین اهداف:

سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي
اصلاح و بهبود فرآيندهايارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
تكريم اعضاي هيات علمي وپاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسببراي استفاده حداكثري از توان علمي آنان.
تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هياتعلمي جهت پايش فعاليت هاو تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز.
تهيه سندنياز‌سنجي دانشگاه در حيطه نيروهاي علمي

فعاليتهاي دفتر :

§         تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي

§         اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به معاونت توسعه و منابعدانشگاه

§         مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص

§         هماهنگي هاي لازم جهت شروع و لغو ماموريتهاي آموزشي، دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت . مرخصي‌ها

§         انجام امور مربوط به تبديل مرتبه علمي اعضاي هيات علمي

§         مكاتبات لازم جهت تكميل فرمهاي اطلاعات اعضاي هيات علمي به وزارت متبوع ، ارگانها ومراكز مختلف

§         تهيه اطلاعات مربوط به مرخصی اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي

§         ارسال و جمع‌آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضعاستخدامي اعضاي هيات علمي

§         ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاء هيئت علمي

§         ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تاييد مدارك و مستنداتمربوط به اعضاء هيئت علمي

§         هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامياعضاي هيات علمي

§         طرح فرمهاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيعو ارتقاء دانشگاه

§         مكاتبات لازم جهت تكميل فرمهاي اطلاعات اعضاي هيات علمي به وزارت متبوع ، ارگانها ومراكز مختلف