بخش جراحی 4 بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم عصمت مختاری

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر محمد صالح سلطانخواه- دکترآرش امید تبریزی

تعداد تخت :23 تخت که شامل : چشم 8 تخت- ENT 7 تخت و جراحی مغز و اعصاب 8 تخت
سایر امکانات :

محل استقرار : طبقه چهارم- بال شمالی (C4)

تماس با ما :