بخش داخلی 1 بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم اعظم رضی زاده

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر محمد رضا نعمت الهی- دکتر محمد ریاستی- دکتر بهزاد پورمختاری- دکتر فرهنگ سلطانی- دکتر سید فرزین میرچراغی- دکتر رضا محمودی- دکتر علی فهیمی

خانم: دکتر بتول بیرجندی

تعداد تخت : 20 تخت که شامل : قلب و post ccu 12 تخت- داخلی اعصاب 8 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه سوم- بال جنوبی(c3)

تماس با ما :