بخش داخلی 3 بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم رؤیا مرادی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر فرهنگ سلطانی- دکتر سید فرزین میرچراغی- دکتر رضا محمودی- دکتر علی فهیمی و

خانم ها: دکتر بتول بیرجندی- دکتر فاطمه برازنده احمد

تعداد تخت : 22 تخت
سایر امکانات :

محل استقرار : طبقه پنجم- بال جنوبی (B&C5 )

تماس با ما :