بخش NICU بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 
 

سر پرستار بخش :

خانم عزیزه محمدی

رزومه :

maleNurse

رئیس بخش :

 

رزومه :

maleNurse

پزشکان :

آقایان: دکتر محمد نبی پور- دکتر جلیل مشاری

خانم ها: دکتر راحله درفشی- دکتر الهام پورسلطانی و دکتر یاسمن خزاعی

تعداد تخت : 12 تخت
سایر امکانات : 

محل استقرار : طبقه دوم- بال غربی (B2)

تماس با ما :