معرفی رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی

  نام و نام خانوادگی: دکتر محسن صاحبان ملکی

  سمت: سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

  مرتبه: متخصص بیهوشی ، فلوشیپ ICU ، استادیار تمام وقت دانشگاه

رزومه 

به نام خدا
دکتر محسن صاحبان ملکی
سمت :رئیس بیمارستان
دکترای تخصصی بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه
سوابق تحصیلی:
 دکترای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1374-1367)
دکترای تخصصی بیهوشی،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(1389-1385)
فلوشیب مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران(1392-1391)
سوابق اجرایی:
رئیس بیمارستان 15 خرداد بیدخت گناباد در سه دوره
رئیس بخش ICUبیمارستان 15 خرداد بیدخت
رئیس بخش ICU 22 بهمن گناباد
راه اندازی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط سازمان نظام پزشکی در سال(1394)
دریافت تقدیر نامه از معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد(1384-1383)
دریافت تقدیر نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد(1395)
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد(1385-1383)
دریافت تقدیر نامه از معاون آموزشی بیمارستان خاتم انبیاءدانشگاه علوم پزشکی زاهدان(1387)
دریافت تقدیر نامه از سرپرست بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (1388)
دریافت تقدیر نامه از رئیس شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان و مدیر کل بیمه خدمات درمانی سیستان و بلوچستان(1388)
دریافت تقدیر نامه از رئیس بیمارستان 22 بهمن گناباد(1395)
دریافت تقدیر نامه از مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (1396)

a5d137f66883c0db3ab5a980470d8d86