مدیر خدمات پرستاری

معرفی واحد

8 0
  • نام و نام خانوادگي:
  • سعيد هادي نژاد
  • سمت:
  • مترون
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاري
nurseoffice
 
   شرح وظايف مدير خدمات پرستاري  بيمارستان :
مدير خدمات پرستاري ( مترون ) در مراكز بهداشتي، درماني و توانبخشي، پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده دارد.
شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد :
1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان
2- گردآوري اطلاعات از: - مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري،‌ پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان - مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده - منابع شامل نيروي انساني ( پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته ) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات
3- شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني
4- تعيين اهداف ( كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذي ربط
5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
6- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي،‌ پژوهشي، كنترل و نظارت كنترل عفونت و … )
7- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر
8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري
9- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز
10- جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف
11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري
12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز
13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري
14- مشاركت در طرح هاي پژوهشي
15- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت ( كنترل عفونت )
16- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري
17- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط
18- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي
19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب
20- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري
21- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
22- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط
23- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و … كاركنان گروه پرستاري
24- رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني
25- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و …
26- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها
28- تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوري ها علمي حل مساله
29- تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط‌مش‌ها