اولین جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی پس از استقلال دانشکده

اولین جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی پس از استقلال دانشکده

اولین جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی پس از استقلال دانشکده،  در روز یکشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1396 در محل سالن رازی با حضور اکثریت اعضای محترم شورای پژوهشی برگزار شد. دستور کار این جلسه هم اندیشی در خصوص تدوین آئین نامه داخلی شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بود.