قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری درخصوص دفاع پروپوزال

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری جهت دفاع پروپوزال ازفرم اصلاح شده آن که درقسمت فرمها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی گذاشته شده است جهت دفاع پروپوزال استفاده نمایند.