صفحه اصلی دانشکده پیراپزشکی

Capture copy copy copy
Picture1 copy copyPicture2 copyPicture3 copyPicture4 copy copy

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد از طريق فرم تماس (كليك كنيد...) و يا آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی - دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
شماره تلفن: 05157223884