نیروی انسانی

        پرسنل کتابخانه در حال حاضر شامل 7 نفربه شرح ذیل می باشند:

ردیف

سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.       

 مسوول کتابخانه

مرد

فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.       

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.       

کتابدار خدمات فنی

زن

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.       

کتابدار بخش نشریات

زن

لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی

1

5.       

کمک کتابدار و مامور مراقب

مرد

دیپلم

1

 6.

خدمتگزار مرد دیپلم 1


پرسنل کتابخانه های وابسته

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
امین غلامی  کتابدارمرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت 05157229025
نعمت اله عباسی  كتابدار کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه آموزش علوم پزشکی 05157220585
حمید خواجوی  كتابدار كتابخانه بيمارستان 22 بهمن 05157229015
فاطمه رفیعی  کتابدار كتابخانه بيمارستان 15 خرداد 05157231112
سیدجواد مجتبوی  کتابدارکتابخانه های خوابگاه 05157225080