نیروی انسانی

        پرسنل کتابخانه در حال حاضر شامل 7 نفربه شرح ذیل می باشند:

ردیف

سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.       

 مسوول کتابخانه

مرد

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.       

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.       

کتابدار خدمات فنی

زن

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.       

کتابدار بخش نشریات

زن

فوق دیپلم مدارک پزشکی

1

5.       

کمک کتابدار و مامور مراقب

مرد

دانشجوی مدیریت امور اداری

1

 6.

خدمتگزار مرد دیپلم 1


پرسنل کتابخانه های وابسته

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
امین غلامی  کتابدارمرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت 05157229025
نعمت اله عباسی  كتابدار کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه آموزش علوم پزشکی 05157220585
فاطمه رفیعی و صدیقه شجاعی مهر  کتابدار كتابخانه بيمارستان بهلول 05157236847
سیدجواد مجتبوی  کتابدارکتابخانه های خوابگاه 05157225080