درباره دانشگاه

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
 این دانشگاه در سال ۱۳۶۵ با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش ۴۲ دانشجودر رشته کاردانی پرستاری و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغاز نمود که در سال ۶۶ این دوره به سطح کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت. از سال ۱۳۷۴ با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بعنوان یکی از چهل و دو دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مستقل کشور زیر نظر وزارت متبوع، تحت عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعالیت خود را در ابعاد بهداشت، درمان و آموزش عالی ادامه داد. 

خوشبختانه در سال ۱۳۸۷ شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، ارتقاء آن را به دانشگاه تصویب نمود. تاسیس سه دانشکده مستقل پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی نیز از دیگر رویدادهای مهم این سال بود. سال ۸۹  نیز دانشکده پزشکی به مجموع دانشکده ها افزوده شد. در حال حاضر این دانشگاه دارای سه مرکز تحقیقاتی ( مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات زعفران، SDH ) مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی، سه بیمارستان با ۱۶۸ تخت فعال، ۶۱ عضو هیأت علمی و حدود ۱۳۷۹  نفر دانشجو ( با ترکیب جنسی ۶۷ درصد دختر و ۳۳ درصد پسر) ۲۳ رشته روزانه در مقاطع دکتـری عمومی، دکتری تخصصی پژوهش محور، کارشناسی ارشد ( بهداشت محیط، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اطفال، پرستاری سلامت جامعه، روان پرستاری، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ) کارشناسی ( پرستاری، مامائی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، علوم آزمایشگاهی ) کارشناسی ناپیوسته ( بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی ) و کاردانی فوریت های پزشکی می باشد. همچنین پوشش خوابگاهی دانشجویان دانشگاه با احتساب خوابگاه های دولتی استیجاری و خود گردان  ۱۰۰ درصد دختران و ۸۰ درصد پسران است.گفتنی است این دانشگاه بواسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، با شعاع ۱۰۰ کیلومتر از اطراف، جمعیتی حدود ۰۰۰/۵۰۰/۱ نفر را پوشش می دهد.
منطقه تحت پوشش:
دانشگـاه علـوم پزشکـی در حال حاضر شهرستـانهای گنـابـاد و بجستان را تحت پوشش دارد، همچنین در سال ۸۷ شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان راه اندازی و در زیر مجموعه دانشگاه قرار گرفت.


این دانشگاه در سال ۱۳۶۵ با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش ۴۲ دانشجودر رشته کاردانی پرستاری و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغاز نمود که در سال ۶۶ این دوره به سطح کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت. از سال ۱۳۷۴ با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بعنوان یکی از چهل و دو دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مستقل کشور زیر نظر وزارت متبوع، تحت عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعالیت خود را در ابعاد بهداشت، درمان و آموزش عالی ادامه داد.

خوشبختانه در سال ۱۳۸۷ شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، ارتقاء آن را به دانشگاه تصویب نمود. تاسیس سه دانشکده مستقل پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی نیز از دیگر رویدادهای مهم این سال بود. سال ۸۹  نیز دانشکده پزشکی به مجموع دانشکده ها افزوده شد. در حال حاضر این دانشگاه دارای سه مرکز تحقیقاتی ( مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات زعفران، SDH ) مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی، سه بیمارستان با ۱۶۸ تخت فعال، ۶۱ عضو هیأت علمی و حدود ۱۳۷۹  نفر دانشجو ( با ترکیب جنسی ۶۷ درصد دختر و ۳۳ درصد پسر) ۲۳ رشته روزانه در مقاطع دکتـری عمومی، دکتری تخصصی پژوهش محور، کارشناسی ارشد ( بهداشت محیط، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اطفال، پرستاری سلامت جامعه، روان پرستاری، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ) کارشناسی ( پرستاری، مامائی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، علوم آزمایشگاهی ) کارشناسی ناپیوسته ( بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی ) و کاردانی فوریت های پزشکی می باشد. همچنین پوشش خوابگاهی دانشجویان دانشگاه با احتساب خوابگاه های دولتی استیجاری و خود گردان  ۱۰۰ درصد دختران و ۸۰ درصد پسران است.گفتنی است این دانشگاه بواسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، با شعاع ۱۰۰ کیلومتر از اطراف، جمعیتی حدود ۰۰۰/۵۰۰/۱ نفر را پوشش می دهد.

منطقه تحت پوشش:

دانشگـاه علـوم پزشکـی در حال حاضر شهرستـانهای گنـابـاد و بجستان را تحت پوشش دارد، همچنین در سال ۸۷ شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان راه اندازی و در زیر مجموعه دانشگاه قرار گرفت.