سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

معرفی واحد

سید مسلم مهدوی شهری
 • نام و نام خانوادگي:
 • سید مسلم مهدوی شهری
 • سمت:
 • سوپروایزر آموزشی
 • مرتبه علمی:
 • دکتری تخصصی پرستاری
  کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 • "CV"
 • "شرح وظایف"
 

رسالت:

رسالت سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، توانمند‌سازی پرسنل شاغل در کلیه واحد/ بخش های بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد.

 -ارتقاء سطح آموزشی با توجه به نیازهای آموزشی پرسنل در راستای رسالت بیمارستان

-ارتقاء فرایندهای آموزشی متناسب با مهارت ها و دانش کلیه کارکنان بیمارستان و الزامات شغلی شان در راستای فلسفه وجودی بیمارستان و با هدف ایجاد فرصت های یادگیری و تسهیل ‌پیشرفت فردی و حرفه ای کارکنان

چشم انداز:

سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در نظر دارد با هدف به انجام رساندن رسالت خود و اجابت نیازهای بیماران در جهت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی ایران و در راستای چشم انداز بیمارستان از طریق مدیریت و آموزش صحیح نیروی انسانی با رویکرد توسعه توانمندی های علمی و عملی کارکنان واجد صلاحیت با قابلیت بهره برداری مناسب از فناوری های نوین، خدماتی کارآمد، اثربخش و تضمین شده ارائه دهد.

اهداف:

اهداف کلی:

ارتقا مستمر سطح مهارت و توانمندی های علمی و عملی کارکنان

اهداف اختصاصی:

ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان بیمارستان در راستای محور رسالت و سیاست های بیمارستان

پایش تاثیر آموزش (دوره های آموزشی تخصصی و غیر تخصصی) بر کارایی و عملکرد کارکنان

ساماندهی نظام آموزشی حضوری (ضمن خدمت) و غیر حضوری کارکنان بیمارستان

برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آموزش بدوخدمت جهت پرسنل جدیدالورود

افزایش انگیزه کارکنان جهت شرکت در برنامه های آموزشی مرکز

برنامه ریزی جهت ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی
 
 
contact
براي ارتباط با دفتر سوپروایزر آموزشی در بيمارستان از طريق آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد: 
خراسان رضوي، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه چهارم، معاونت آموزشی مرکز
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1092
پست الكترونيكي: s.moslemmahdavi@gmu.ac.ir
 
 • سید مسلم مهدوی شهری