ریاست بیمارستان بجستان

Dr.IrajMoradi
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر ايرج مرادي
  • سمت:
  • رئيس بيمارستان
  • مرتبه:
  • پزشك عمومي
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فكس: 05156522803