ریاست دانشکده

  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر علي محمد پور
  • سمت:
  • ریاست دانشکده پرستاری و مامایی
  • مرتبه:
  • دكتراي تخصصي (Ph.D)پرستاری، دانشيار
  • رزومــه:
  • سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي
 
contact
پست الكترونيكي: dr.mohammadpour@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157223028
05157220578
فكس: 05157220578