برگزاري جلسه فصلي کميته پيشگيري از خود کشي

برگزاري جلسه فصلي کميته پيشگيري از خود کشي

پيرو تشکيل کميته پيشگيري از خودکشي شهرستان بجستان در اسفند ماه سال 95 و لزوم برگزاري اين کميته به صورت فصلي در سطح شهرستان ، جلسه اي به منظور گزارش عملکرد فصلي کميته در سالن همايش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و توسط واحد سلامت روان اين شبکه در مرداد ماه 96 برگزار گرديد.

IMG 1574 IMG 1575