تشکيل کميته حمايت هاي رواني در بحران و بلايا در سطح شهرستان بجستان

تشکيل کميته حمايت هاي رواني در بحران و بلايا در سطح شهرستان بجستان

نظر به واقع شدن کشور ايران در قاره آسيا که يکي از بلا خيز ترين سرزمين هاست ،به عنوان يک اصل اجتناب ناپذير ايجاب ميکند تا کليه دست اندر کاران نظام سلامت براي بهبود وضعيت رواني ،اجتماعي بازماندگان و حفظ و ارتقا سلامت روان افراد که يکي از مهمترين ابعاد سلامت به شمار ميرود تمام همت و تلاش خود را به کار برند لذا واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان با همکاري ساير ادارات و نهاد هاي دست اندر کار در سطح شهرستان به منظور تشکيل کميته حمايت هاي رواني در بحران و بلايا در مرداد ماه 96 جلسه اي را برگزار و نسبت به تشکيل اين کيته اقدام نمودند.

IMG 1567 IMG 1575