لینک های مفید دانشکده پرستاری

Untitled Document

معرفی لینک های مفید

بازنگری کشوری دوره پرستاری

Nursing Reform

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

IRSCI Network

هم اندیشی و نظریه پردازی حرفه ای
در پرستاری و مامایی

nmtd.tums.ac.ir/default.aspx

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

The Nursing Midwifery Care Research Center (NMCRC)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

The Nursing Research Center

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

ic.tums.ac.ir

کنگره های بین المللی پرستاری در سال 2011 و 2012

Nursing Conferences Worldwide 2011

شبکه بین المللی آموزش دکترای پرستاری

Directory of International Doctoral Programs

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

International Nursing Organization of Islamic Republic of Iran

انجمن علمي پرستاري ايران

Iranian Nursing Scientific Association

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

www.Nurseblog.ir

جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Academic center for Education, Culture and Research, TUMS Branch (ACECR)

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Resaerch

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education

بانك اطلاعات مشكلات اجتماعي ايران

Social Problems Database

بانك اطلاعات جهاد دانشگاهي

Scientific Information Database

موتور جستجوگر ايران، پارسيك

Parseek

موتور جستجوگر ايران، جاماسپ

jamasp

بانك اطلاع رساني پزشكان ايران

irteb

بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان

Youth Comprehensive Database

انستيتوي ملي سلامت

National Institute of Health

كتابخانه بين المللي پزشكي (NLM)

National Library of Medicine

سازمان بهداشت جهاني

World Health Organization

سايت اطلاع رساني مد اسكيپ

Medscape

مركز پرستاري

Nursing Center

دانشيار

Daneshyar

مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي امريكا

Centers for Disease Control Prevention

مقالات

Findarticles

مركز بيومديكال

Biomedcentral

شوراي بين المللي پرستاران

International Council of Nurses

انجمن پرستاري امريكا

American Nurses Association

انجمن پرستاري كانادا

Canadian Nurses Association

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران

Iran documents

اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران

WHO Iran office

مجلات رايگان علوم پزشکی

free medical journals

خبرگزاري دانشچويان ايران

Isna

خبرگزاري قرآني ايران

Iqna

مؤسسه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

Isfa

انتشارات بشری _ معرفی کتب علوم پزشکی در کشور

Mspc

سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

T.U.M.S E-Learning System

سیستم شعاع

Faculty Members’ Activity Metrics System

پژوهشیار

http://research.tums.ac.ir /

فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

Scientific Activities

کتابخانه دیجیتال

Digital Library

پایگاه اطلاع رسانی ICNP

www.icnp.ir