واحد آمار

همکاران واحد آمار

مدير واحد آمار

نام نام خانوادگی : سید بهنام مظلوم شهری

مدرک تحصيلي:فوق ليسانس آمار

تلفن:05337221917

Email:mazloum.b2010@gmail.com

کارشناسان واحد

1-نام نام خانوادگی :رضا قاسمی نوقابی

مدرک تحصيلي:ليسانس آمار
Email: ghasemi_reza78@yahoo.com

عملکرد واحد آمار در سال 92

1- ثبت فرمهاي آماري معاونت هاي درمان، آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجويي فرهنگي، توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو، دفتر فني و مديريت اورژانس در سامانه يکپارچه نظام سلامت ايران – سيناسا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي  http://sinasa.behdasht.gov.ir/Login.aspx) (
2- ثبت شاخص هاي ارزيابي دانشگاه شامل شاخص هاي انساني، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، مالي و اداري در سامانه رصد فرهنگ و علم شواري عالي انقلاب فرهنگي در سال 1392     (http://www.arzyabi.ir/nez(
3- ارسال آمار و اقلام فرمانداري جهت درج اطلاعات و شاخص هاي دانشگاه در سالنامه آماري استانداري در سال 1392
4- ارائه مشاوره آماري به همکاران و دانشجويان در زمينه امور تحقيقاتي و پژوهشي
5- تجزيه و تحليل پرسشنامه هاي شوراي پيشنهادات و انتقادات
6- پاسخگويي به نامه هاي ارجاع شده

اهداف كلان واحد آمار دانشگاه علوم پزشکي گناباد

اصلاح و ارتقاء نظام ثبت و گردش آمار و اطلاعات

اصلاح نظام جاري اطلاعات براي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي
تدوين جدول فرايندهاي كاري و تعيين گلوگاه‌ها،  اصلاح و ارتقاء فرآيندها
برنامه‌ريزي براي ايجاد شبكه ارتباطي كارشناسان آمار در سطح دانشگاه
برنامه‌ريزي براي تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه

توانمندسازي و ارتقاء كاركنان سطوح مختلف و ارتقاي فرهنگ آماري
برنامه‌ريزي براي برگزاري كارگاه آموزشي ويژه كارشناسان آمار
توسعه و تقويت واحدهاي آمار بيمارستان‌ها و مراكز تابعه
توسعه و تقويت نرم‌افراري و توسعه منابع انساني نيروهاي ستادي

طراحي و راه اندازي سامانه پشتيبان اطلاعاتي تصميم گيرندگان
توسعه فنآوري اطلاعات و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعات آماري
تعيين سياستهاي كلي و تعيين اطلاعات مورد نياز تصميم گيرندگان
تعيين فرآيندهاي توليد اطلاعات و گلوگاه‌هاي اطلاعاتي
راهبري و تشكيل ساختار مجازي و تعيين آبشار اطلاعاتي در سطوح مختلف
تهيه و بكارگيري بسته‌هاي اطلاعاتي براي تصميم گيرندگان
ارزيابي و اصلاح بسته هاي اطلاعاتي و سيستم مجازي آبشار اطلاعاتي
برنامه‌ريزي براي تهيه و انتشار بسته‌هاي آماري
توسعه پژوهش هاي آماري