رشته ها ومقاطع تحصیلی-تحصیلات تکمیلی

رشته ها ومقاطع تحصیلی-تحصیلات تکمیلی- کارشناسی ارشد:
آموزش پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
پرستاری داخلی و جراحی
پرستاری سلامت جامعه
 بهداشت محیط
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رشته ها ومقاطع تحصیلی-تحصیلات تکمیلی- دکتری:
دکتری پژوهش محور (Ph.D by Research)