معرفی همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی

 
 
     
 
 
 
 
  
 
مدیریت تحصیلات تکمیلی
 
نام ونام خانوادگي: دکتر حسین عجم

 

مدرك تحصيلي: دکتری تخصصی سالمند شناسی

سمت : مدیر تحصیلات تکمیلی
پست الكترونيك:
yahoo.com
تلفن داخلي:  121

 

نام و نام خانوادگي: حسین محدپور

 

مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
سمت : کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
پست الكترونيك: mohammadpoor@gmu.ac.ir
تلفن داخلي:  149