معرفي و شرح وظايف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 
     
 

معرفي:

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (Education Development Center ) به منظور ارتقاء کیفی آموزش و ایجاد محیطی پویا در دانشگاهها ی علوم پزشکی کشورایجاد و به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی فعالیت می نمایند . این مرکز به عنوان بازوی کارشناسی و مشاور فنی معاونت آموزشی دانشگاه سیاستهای کلان آموزشی را تدوین و به معاونت آموزشی ارائه می دهد .همچنین این مرکز با معاونین آموزشی ، بیمارستانهای آموزشی ارتباط عملکردی ( فرآیندی ) داشته وعرصه های آموزشی رادرجهت ارتقاءکمی و کیفی آموزش دانشجویان مورد حمایت علمی و فنی قرار داده ، مهمترین وظایف این مرکز آموزش اعضاء هیئت علمی،پزشکان، کارشناسان ودانشجویان در رده های مختلف در جهت بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات ، برنامه ریزی آموزشی ، طراحی و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی و فعالیتهای آموزش دهندگان و واحدها و گروههای آموزشی و ارائه بازخورد ، ارتقاء فنون و توسعه کاربرد رسانه های آموزشی ، بهبود روشها وسیستمها و توسعه مدیریت علمی، بهبود روشهای پژوهش در آموزش و گسترش و ارتقاء کیفیت ، هدایت ، حمایت و اجرای پژوهشهای آموزشی ، ارتقاء نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی و طراحی ، اجرا ، نظارت و ارزشیابی دوره هاي و كارگاههاي آموزشي به منظور رشد و بالندگي اعضاء هيئت علمي و آموزشي دانشگاه ، بهبود آموزش پاسخگو به نيازهاي جامعه ، هدايت و حمايت از استعدادهاي برتر و درخشان دانشجويي و تشكيل كميته دانشجويي به منظور كمك و همكاري در ارتقاء فرآيندهاي آموزش مي باشد.
مركزمطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد داراي شش گروه تخصصي متشكل از اعضاء هيئت علمي و آموزشي و كارشناسان و دفتر هدايت استعدادهاي درخشان و كميته دانشجويي با وظايف زير مي باشد .

 

شرح وظايف:

- ارتقاء كيفيت آموزش و ايجاد پويايي مستمر از طريق :

1 - طراحي و اجراي ارزشيابي واحد ها
2 - تدوين استراتژي و اصلاح ساختار آموزشي بازنگري و تدوين برنامه درسي و توسعه آن
3 - بهبود روشهاي پژوهش در اموزش، هدايت، حمايت، اجراي پژوهشهاي آموزشي
4 - هدايت آموزش علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه و توانمند سازي جامعه در زمينه هاي مرتبط با بهداشت
5 - توانمند سازي اساتيد و بهبود تورهاي عرضه خدمات آموزشي
6 - توسعه تكنولوژي آموزشي و كاربرد آن و ارتقاء فنون وسايل و رسانه هاي آموزشي
7 - شناسايي و بهبود استعداد هاي درخشان دانشجويي با محوريت ارزشهاي والاي اسلامي و انساني
8 - مشاوره و جلب همكاري دانشجويان در ارتقاء فرآيند هاي اموزشي و پژوهشي از طريق همكاري و فعاليت نظام مند

مركزمطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد داراي شش گروه تخصصي متشكل از اعضاء هيئت علمي و آموزشي و كارشناسان و دفتر هدايت استعدادهاي درخشان و كميته دانشجويي با وظايف زير مي باشد .
گروه تخصصي مهمترين اهداف و وظايف

ارزشيابي

طراحي و اجراي ارزشيابي فعاليت واحدها – ارزشيابي عملكرد مدرسين – ارزيابي دروني دانشگاه

برنامه ريزي درسي و آموزشي

تدوين استراتژيها و اصلاح ساختار آموزشي – بازنگري و تدوين برنامه درسي و توسعه آن – ارزيابي برنامه هاي آموزشي و درسي و اصلاحات لازم

پژوهش در آموزش

بهبود روشهاي پژوهش در آموزشي –گسترش و ارتقاء كيفيت ، هدايت و حمايت و اجراي پژوهشهاي آموزشي – اصلاح و تسهيل فرآيند اجراي تحقيقات علمي

آموزش علوم پزشكي پاسخگو

هدايت آموزش علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه – توانمند سازي جامعه در زمينه هاي مرتبط با سلامت – ارتقاءآموزشي نظام مراقبتهاي بهداشتي و درماني

توانمند سازي

آموزش و توانمند سازي اعضاء هيئت علمي ، آموزشي ،پزشكان و كاركنان – بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات - بهبود عملكرد واحدها

تكنولوژي آموزشي

توسعه تكنولوژي آموزشي و كاربرد آن – طراحي بخشهاي مختلف مهارتهاي عملي ، باليني و آزمايشگاهي – ارتقاء فنون ، وسايل و رسانه هاي آموزشي

دفتر استعدادهاي درخشان

شناسايي وتلاش درجهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانشجويان با محوريت ارزشهاي والاي اسلامي و انساني ازطريق هدايت،حمايت و برقراري تسهيلات ويژه

كميته دانشجويي مركز

هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويي و مشاركت فعال آنان درارتقاء فرآيندهاي ياددهي- يادگيري از طريق همفكري و فعاليت نظام يافته

سوابق كاري مسئول واحد:

عنوان سمت محل خدمت سال شروع سال پایان
       
       


ليست پرسنل واحد:
نام و نام خانوادگي سمت تلفن
آقاي نعمت الله عباسي كارشناس مركز مطالعات 05337223028
خانم مریم السادات جعفریان كارشناس مركز مطالعات 05337225027
آقاي عباس پورحسين کارشناس مركز مهارتهاي باليني 05337223028
خانم غزاله طحان زاده كارشناس مركز آموزش مهارتهاي باليني 05337223028