معرفی مدیریت مرکز مطالعات،توسعه آموزش علوم پزشکی

sajjadi1975 4e4bb
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر موسی سجادی
  • سمت:
  • مدیر مرکز مطالعات، توسعه و آموزش علوم پزشکی
  • مرتبه:
  • دكتراي تخصصي آموزش پرستاری
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي: dr.sajjadi.m@gmu.ac.ir
کارشناس: جناب آقای نعمت ا...  عباسی - سرکار خانم مریم جعفریان
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی ،مدیریت مرکز مطالعات،توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157224081
فكس: 05157223814