فراخوان شرکت در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی