جلسه آموزشی ویژه عکاسان،تابلوسازان وخطاطان شهرستان گناباد

در اذرماه سال جاری با همکاری ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان گناباد جلسه آموزشی ویژه عکاسان،خطاطان، وتابلوسازان شهرستان گناباد در محل اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید.در این جلسه ضمن آموزش عوامل زیان آور محیط کار به شاغلین راهکارهای حفاظت در برابر ان نیز تشریح گردید.

akasan