جلسه آموزشی بهداشت حرفه ای ویژه نانوایان شهرستان گناباد

با همکاری ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان گناباد جلسه آموزشی بهداشت حرفه ای با هدف آشنایی شاغلین حرفه نانوایی با عوامل زیان آور محیط کارشان وراههای پیشگیری از آن و اهمیت انجام معاینات شغلی در محل اتاق اصناف شهرستان گناباد برگزار گردید.

nanevayan