برگزاری سومین جلسه آموزشی خود مراقبتی در سلامت روان

سومین جلسه خود مراقبتی در سلامت روان روز دوشنبه مورخه 96/10/11 برای کلیه مراقبین سلامت روان شهرستان های گناباد و بجستان در محل سالن زکریا برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص خود مراقبتی در اختلالات ذیل صحبت گردید:

خود مراقبتی در اختلالات خواب، خود مراقبتی در سایکوز، خود مراقبتی در اختلالات اضطرابی ( اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و وسواس فکری و عملی )