برگزاری جلسه آموزشی اختلالات خلقی و اضطرابی در قصبه شهر

پیرو هماهنگی های به عمل آمده با سرکار خانم نجف زاده مسئول پایگاه بسیج حوزه حضرت الزهراء محله قصبه شهر با هدف توانمند سازی مردم این محله در حوزه برنامه های سلامت روانی و اجتماعی اولین جلسه آموزشی با موضوع اختلالات خلقی و اضطرابی در روز سه شنبه مورخه 96/10/19 در محل پایگاه توسط خانم طالبی کارشناس سلامت روان برگزار گردید.

IMG 20180109 140022