برنامه کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال و جستجوی مقالات  ویژه اعضای هیات علمی، پزشکان و متخصصین

مبحث

زمان

ارائه دهنده

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 

05/8-00/8

قاری

افتتاحیه و بیان اهداف و انتظارات

 

15/8-05/8

آقای دکتر محمدپور

دسته بندی کلی منابع، مروری بر بانک های اطلاعاتی فارسی غیر اشتراکی / اشتراکی

00/9-15/8

آقای ازقندی

آشنایی با بانک های اطلاعاتی غیر فارسی غیر اشتراکی Pubmed  اشتراکی Elsevier

30/10-00/9

آقای ازقندی- آقای مهندس شجاعی

پرسش و پاسخ و کار عملی

00/11-30/10

شرکت کنندگان

آشنایی با بانک های اطلاعاتی غیر فارسی

اشتراکی...Scopus*Clinical Key*Up to Date*IsI*Ovid

00/13-00/11

آقای ازقندی- آقای مهندس شجاعی

پرسش و پاسخ و کار عملی

30/13-00/13

شرکت کنندگان

ارزشیابی

14-30/13

آقای دکتر محمدپور