لیست کارگاههای برگزار شده در سال 1395

ردیف عنوان کارگاه برنامه مدرس مطالب ارائه شده لیست شرکت کنندگان
1 نگارش و انتشار مقالات علمی  دانلود   دکتر علی محمدپور   دانلود   دانلود
2 نقد و داوری مقالات علمی   دانلود

  دکتر علی محمدپور

دکتر مهدی مشکی

  دانلود   دانلود 
3 کتابدار بالینی   دانلود   آقای ازقندی   دانلود   دانلود
4 ثبت اختراع   دانلود

 مهندس عطائی نژاد

مهندس رسول صالحی

  دانلود   دانلود
5 اخلاق در پژوهش   دانلود   دکتر علی محمدپور   دانلود   دانلود
6 Protocol of Systematic Review Study   دانلود

 دکتر مشکی

دکتر خواجوی

دکتر پوردولتی

دکتر هاشمی زاده

  دانلود   دانلود
7 تجزیه و تحلیل آماری   دانلود   دکتر هادی جباری   دانلود   دانلود
8 تجاری سازی فنآوری   دانلود   مهندس سعیدی   دانلود   دانلود
9 آشنایی با کتابخانه های دیجیتال و جستجوی مقالات   دانلود

  آقای ازقندی

مهندس شجاعی

  دانلود   دانلود
10 آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان   دانلود   مهندس عباسزاده   دانلود   دانلود
11 علم سنجی و پایگاه های استنادی   دانلود   خانم محرابی   دانلود   دانلود
12 evidence based medicine   دانلود   آقای ازقندی   دانلود   دانلود
13 آشنایی با نرم افزار مدیریت استنادات endnote   دانلود   دکتر مسلم مهدوی   دانلود   دانلود