به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Nature، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طريق آدرس http://www.nature.com/siteindex از این تاریخ تا پايان سال ميلادی 2017 برای آن دانشکده/دانشگاه فراهم شده است. ناشر Nature بيش از 85 عنوان مجله معتیر در موضوعات علوم پزشکی، داروسازی، علوم پايه پزشکی و .... منتشر می‌کند.