به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به مجموعه فيلم‌های آموزشی مجله مذکور از طريق آدرس https://www.jove.com از این تاریخ به مدت سه ماه برای آن دانشکده/دانشگاه فراهم شده است. ناشر JoVE  بيش از 7000 مقاله تصويری در موضوعات علوم پايه و بالينی پزشکی، علوم دارويی و ساير رشته‌های علمی منتشر کرده است.