مدارک جهت شناسه قراردادی

اطلاعیه درخصوص شناسه قراردادی جهت کارکنانی که از تاریخ 1/1/90 لغایت 15/6/93 با دانشگاه قرارداد دارند. جهت دریافت فایل اینجا را کیلک کنید.