ثبت اطلاعات پرسنلی

به منظور تسهيل و هدفمندي در امر تخفيفات درماني پرسنل محترم سامانه اطلاعات پرسنل به آدرس dps..gmu.ac.ir راه اندازي گرديد ، لذا كليه پرسنل مي بايست با ورود به اين سامانه و تكميل اطلاعات خود و اعضاي خانواده (نام كاربري و رمز عبور پيش فرض كد ملي پرسنل مي باشد)اقدام نمايند .
لازم به ذكر است از تاريخ 1395/10/15 ارائه تخفيفات درماني به پرسنل و اعضاي خانواده آنها در كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني منوط به تكميل اطلاعات فوق در اين سامانه خواهد بود.ثث