بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي و واجد شرایط وام ضروري در شش ماهه دوم سال 1396 مي رساند از تاریخ 96/08/03 لغایت 96/08/20 به آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151  یا سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرايط وام :
- تعهد محضري و شماره حساب در پرونده دانشجو موجود باشد .
-  12 ماه از تاريخ شروع به تحصیل دانشجو گذشته باشد.
- دانشجویانی که مبلغ اعتبار وام خود را دریافت نموده اند مجاز به ثبت نام نمی باشند.
- اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
- به وام مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد.