بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام های تحصيلي و مسکن در نیمسال دوم 97-96 می رساند :
1-مهلت ثبت نام از تاریخ 96/10/12 لغایت 96/11/15 می باشد.
2- از طریق ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد←معاونت دانشجویی← لینک پورتال تسهیلات صندوق رفاه و یا قسمت سامانه ها همچنین آدرس اینترنتی Portal.srd.ir/login.aspx?univ=151 ثبت نام امکان پذیر است.
3- در اولین ورود نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی)می باشد.
4- به وام های مربوطه کارمزد 4 درصد تعلق می گیرد .
5-برای کارمندان پرداخت وام های مربوطه ممنوع می باشد.
6-به دانشجویان ورودی نیمسال دوم تحصیلی 97-96  وام های مذکور تعلق نمی گیرد.
7-برای متقاضیان داشتن شماره حساب بانک تجارت ترجیحاً شعبه مرکزی گناباد الزامی می باشد.
8- وام مسکن صرفاً به دانشجویانی که بیرون از خوابگاهها سکونت دارند تعلق می گیرد.
9-متقاضیان وام مسکن می بایست کپی قولنامه خود را به امور وام و رفاه دانشجویان تحویل نمایند(کپی قولنامه هر نیمسال مختص همان نیمسال می باشد).
10- اولویت با دانشجویانیست که زودتر ثبت نام نمایند .