روز گذشته مورخ 96/07/15رأس ساعت 10:05 صبح مراسم جشنی به مناسبت بازنشستگی سرکار خانم زهرا عطار باشی که مسئولیت های ذیل را بر عهده داشتند در محل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد:
1. دبير كميته ايمني مادر و كودك، ترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شير مادر
2. دبير كميته ترويج تغذيه با شير مادر مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي
3. دبير كميته ترويج زايمان طبيعي و ايمن مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي
4. دبير كميته مرگ پري ناتال مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي
5. دبير كميته مرگ مادران مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي
6. كارشناس مسئول واحد مامايي
7. ماما مسئول بلوك زايشگاه و مامايي (بخش زايشگاه و بخش مامايي) مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي
در این مراسم از زحمات سی ساله سرکار خانم عطارباشی تقدیر به عمل آمد.
این مراسم با حضور معاون درمان(دکتر معصوم زاده) و مدیر درمان دانشگاه(دکتر پاسبان) و جناب آقای دکتر اکبری به همراه پرسنل درمان تشکیل شد.
در این مراسم خانم عطار باشی از خاطرات تلخ و شیرین طول دوران خدمت خود گفتگو کردند.