برگزاری دوره آموزشی کددار غیرحضوری آشنایی با اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه

ااطلاع 85015اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد درنظر دارد دوره آموزشی کددار غیرحضوری آشنایی با اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه را به مدت 8 ساعت و درتاریخ 3/10/96 ازساعت 13 الی14 در محل معاونت جهت همکاران و مسئولین فنی برگزار نماید.

" جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی اینجا کلیک کنید "