برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ttacوبرچسب اصالت با محوریت مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

کارگاه آشنایی با سامانه ttacوبرچسب اصالت مورخ 6/10/96 جهت گروه پرستاری ، مامایی ،فوریتهای پزشکی ، هوشبری و اتاق عمل در محل سالن زکریا معاونت غذا و دارو برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه با تأکید بر پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور گفت : وزارت بهداشت به منظور تحقق این موضوع نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور را در برنامه های خود قرارداد تا از این طریق محصولات سالم شناسایی شوند . همچنین مهندس حاج علی نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور ، سامانه ttac و نحوه استفاده از این سامانه و برچسب اصالت را برای گروه هدف شرح و به سوالها ی آنها در این مورد پاسخ داد.

01

کارگاه آشنایی با سامانه ttacوبرچسب اصالت مورخ 6/10/96 جهت گروه پرستاری ، مامایی ،فوریتهای پزشکی ، هوشبری و اتاق عمل در محل سالن زکریا معاونت غذا و دارو برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه با تأکید بر پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور گفت : وزارت بهداشت به منظور تحقق این موضوع نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور را در برنامه های خود قرارداد تا از این طریق محصولات سالم شناسایی شوند . همچنین مهندس حاج علی نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور ، سامانه ttac و نحوه استفاده از این سامانه و برچسب اصالت را برای گروه هدف شرح و به سوالها ی آنها در این مورد پاسخ داد.