واحد توسعه تحقیقات بالینی

 234 


crdu ahdafrais کارشناس پژوهشیshoraethics
 
privity

  ayinnamehaghavaninsoratjalasat dastavard  kargah   tamas

                  

تاریخچه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی:
تحقیق و پژوهش از مهمترین محور های توسعه هر کشور است. پژوهش مقوله ارزشمندی برای تمام حوزه ها خصوصا بخش سلامت است. مطالعات بالینی بخش عمده ای از مطالعات بخش سلامت را به خود اختصاص می دهد. در اواخر سال 81 واحد هایی تحت عنوان واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های آموزشی راه اندازی گردید.