ارکان مرکز رشد

اعضای شورای مرکز رشد

مهندس حامد بیگلری: رئیس مرکز و رئیس شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه

دکتر علی محمدپور: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکتر حسین محمدزاده مقدم: پزشک عمومی و دانشجوی دکترای طب سنتی

دکتر ابوالقاسم شفیعی: رئیس شورای اسلامی شهر گناباد

مهندس ابراهیم پارسا بیلندی: رئیس دانشکده فنی حرفه ای پسران

مهندس یدا... قیصری: مسئول ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد

 مهندس رضا بهزاد نیا: مدیرعامل شرکت عرقیات گیاهی آویسا

سمیرا جعفری: کارشناس مرکز و دبیر شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه