فرم هاي مورد نياز

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبين متقاضي عضويت هيأت علمي - متقاضيان حق التدريس - متقاضيان گذراندن دوره طرح مي رساند جهت شروع فرايند اداري اين موضوع بايستي فرم پرسشنامه مربوطه را از لينك ذيل دريافت و پس از تكميل نمودن آن به همراه ساير مدارك خواسته شده كه در صفحه سوم پرسشنامه ذكر شده به آدرس :
گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد - دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي
ارسال نمايند .

دانلود پرسشنامه


فرم امتیاز توانایی علمی


آیین نامه جذب