معرفی دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

معرفی
 
 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 با تغيير شيوه جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور با تصويب آيين نامه اي ايجاد ساختارهاي جديدي را براي جذب هیأت علمي تعريف و تعيين کرد.هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره گيري از توان تحصيل کردگان فرهيخته، کارآمد، مومن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضاء هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است.

در ساختار جديد سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده است . در راس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و مراکز تحقيقات کشور تشکيل داده است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي باشد. زير مجموعه اين هیأت دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را بر عهده دارند. هیأت هاي اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي ميباشند در هر مجموعه دانشگاهي و موسسه تحقيقاتي را عهده دار جذب متقاضيان جذب هيأت علمي مي باشند.

وضایف هیأت اجرایی جذب

* شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي

* انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه

* تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

* انجام کلیه مراحل فراخوان جذب هیات علمی از جمله بررسی صلاحیت علمی و عمومی طرح در هیات جذب و ارسال به وزارت و صدور حکم

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء مرتبه

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب در سایر دانشگاهها

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان متعهدین به خدمت

* بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان انتقال به دانشگاه یا خارج دانشگاه

*  بررسی صلاحیت عمومی  متقاضيان راتبه تحصيلي

* بررسی صلاحیت عمومی هیات علمی پیمانی یکساله

* پاسخ گویی به شکایات مربوط به مراحل جذب اعضای هیات علمی

* مواردی که مربوط به افراد هیات علمی دانشگاه بوده و نیازمند طرح در جلسه هیات اجرایی جذب می باشد و با تائید هیات جذب باید انجام پذیرد. (انتقال تعهدات – تبدیل تعهدات از درمانی به آموزشی و ...)

* کلیه امورات عادی مربوط به دبیرخانه جذب به علت محرمانه بودن تنها در این واحد قابل انجام میباشد

* نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي

* ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت