بهداشت محیط

معرفی واحد

mirzaei
  • نام و نام خانوادگي:
  • مهندس مهدی میرزائی
  • سمت:
  • مسئول بهداشت محیط
  • مرتبه:
  • کارشناس بهداشت محیط
 
واحد بهداشت محيط بيمارستان :

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد .

بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر نظارت و همكاري جهت انجام هر چه بيشتر شرايط بهداشتي داخل بيمارستان وظيفه دارد كه شرايط بهداشتي بيمارستان را با همكاري كليه واحد ها و مسئولين به گونه اي سازماندهي نمايد كه مشكلات و خطرات مربوط به دفع زائدات بيمارستاني ،فاضلاب و عوارض بر اجتماع و محيط  و افراد به حدأقل برسد .

شرح وظايف واحد بهداشت محيط

1-نظارت بر آب آشاميدني و سيستم لوله كشي بيمارستان

2 كنترل آب آشاميدني از لحاظ انجام كلر سنجي مرتب و انجام نمونه برداري ميكروبي و شيميايي آب

3- نظارت بر رعايت بهداشت محيط در بخشهاي بستري و درماني بيمارستان

4- نظارت و سركشي از واحدهاي آشپزخانه و سردخانه

5- نظارت و سركشي به واحدهاي اتوكلاو و رختشويخانه و كنترل سلامت افراد و پرسنل اين بخشها

6- نظارت و كنترل سلامت نيروهاي خدمات و ديگر پرسنل با همكاري واحد كنترل عفونت

7- نظارت و سركشي از نحوه جمع آوري و دفع فاضلاب بيمارستاني و اقدام لازم جهت رفع مشكلات موجود

8- نظارت و سركشي بر نحوه جمع آوري و انتقال و تفكيك زباله هاي بيمارستاني و رعايت نكات بهداشتي توسط پرسنل دخيل در اين امر

9- نظارت و كنترل آلودگي هاي حاصله در هواي بخشهاي خاص در موارد معمول و خاص بيمارستاني

10- نظارت و كنترل جوندگان و حشرات موذي و كاهش عوارض آنها تا حد امكان با انجام سم پاشي و بهسازي محيط  

11- اقدام جهت رفع هر گونه مشكل بهداشتي مربوط به داخل و خارج بيمارستان به نحوي كه امر سلامت و بهداشت را مورد تهديد قرار دهد 

12- شرکت در کمیته های بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت

13- دبیر کمیته بهداشت محیط