واحد بهداشت حرفه ای

معرفی واحد

Untitled 2
  • نام و نام خانوادگي:
  •  مرضیه عیدی زاده
  • سمت:
  • مسئول بهداشت حرفه ای
  • مرتبه:
  • کارشناس بهداشت حرفه ای
  • تلفن تماس :   7236833-051  داخلي 1429

porseshnameh                            rahnama                  ketabche                       pamfelet                             formha                   

   

واحد بهداشت حرفه ای بيمارستان :

تعريف :
بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و فن پيشگيري از بيماري هاي ناشي از کار و ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل از طريق کنترل عوامل زيان آور محيط کار.
بهداشت حرفه اي از جمله باارزشترين دارائيهاي افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان يک استراتژي با اهميت نه تنها سلامتي شاغلين را در نظر مي گيرد بلکه تاثير مثبت و قابل ملاحظه اي در بهره وري و کيفيت محصولات – انگيزش کار – رضايت شغلي وکيفيت کل زندگي افراد جامعه دارد .
بهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي کار ILO سازمان جهاني بهداشت :
• ارتقاء و حفظ بالاترين درجه از سلامت جسمي، روحي و اجتماعي شاغلين در کليه مشاغل.
• مراقبت از شاغليني که سلامت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط کار است.
• مراقبت از شاغليني که عوامل زيان آور، سلامت آنان را در محيط کار تهديد مي کند.

شرح وظايف کارشناس بهداشت حرفه اي در بيمارستان ها:


1.    تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئين نامه مربوطه وارسال يک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه


2.    تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتزي وخط مشي بيمارستان.


3.    مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي به كليه کارکنان بيمارستان.


4.    تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت حرفه اي بيمارستان با همکاري اعضا و اجراي آن مطابق جدول زمانبندي.


5.    ارزيابي ريسک عوامل زيان آور شغلي و تحليل نتايج ارزيابي و ارائه راهكارهاي كنترلي بر اساس الويت بندي ريسك (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيکي و رواني محيط كار)و تهيه گزارش.


6.    بازديد بخش ها ، تهيه گزارش و تکميل چک ليست هاي بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پيگيري هاي مربوطه.


7.    شناسايي عوامل زيان آور محيط کار، پيگيري در خصوص اندازه گيري آنها و ارائه اقدامات کنترلي
-    مخاطرات فيزيکي
-    مخاطرات شيميايي
-    مخاطرات بيولوژيکي
-    مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني


8.    نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اهداف از پيش تعيين شده با توجه به اصول و شرايط اندازه گيري.


9.    اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي( شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود وتهيه برگه هاي ايمني مواد شيميايي براي كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کليه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض ( با همکاري ساير بخش هاي مرتبط و يا علاقمند در بيمارستان) در مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتي) مطابق پروتکل هاي مرکز سلامت محيط و کار به منظور کنترل آلودگي محيط کارو پرسنل.


10.    تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسک انجام شده ، همکاري و نظارت برکيفيت آن ها براساس فرآيند انتخاب و خريد با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي.


11.    همكاري با پزشك طب كار جهت برنامه ريزي فرآيند انجام معاينات پرسنل بدو استخدام و دوره اي براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصي به تفکيک نوع شغل.


12.    نظارت برانجام معاينات پزشکي(قبل از استخدام ودوره اي) و تشکيل پرونده بهداشتي پرسنل  بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل هاي مربوطه، ابلاغ شده از مرکز سلامت محيط و کار.


13.    برنامه ريزي براي اجراو نظارت برانجام معاينات شغلي(قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش بر اساس دستورالعمل ها و پروتکل هاي جاري.


14.    اعلام موارد مشكوک بيماريهاي حرفه اي به طريق مدير بيمارستان و مراکزمربوطه.


15.    تهيه دستورالعمل هاي ايمني  تجهيزات ، ساختمان، تجهيزات حمل و نقل و ...


16.    همکاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي  حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذيربط (مراکز بهداشتي درماني، اداره کار ، تامين اجتماعي و ...)همکاري مستمر در سيستم مديريت کيفيت، حاکميت باليني، اعتبار بخشي وساير امور مربوطه.


17.    تهيه و تدوين نياز هاي آموزشي کارکنان در زمينه بهداشت حرفه اي.


18.    آموزش عوامل زيان آور محيط کار و بيماريهاي شغلي به تفکيک بخش هاي بيمارستان  .


19.    آموزش نحوه صحيح استفاده از برگه هاي ايمني مواد شيميايي (  MSDS)  در مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي.


20.    آموزش نحوه صحيح و ارگونوميک حمل بار.


21.    آموزش موازين بهداشت حرفه اي به کارکنان در طي دوران حاملگي.


22.    همکاري درآموزش دستورالعمل مديريت خطر در شرايط اضطراري.


23.    آموزش موارد کاربرد و راهنماي عملي استفاده  از وسايل حفاظتي (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش).


24.     آموزش رعايت الزامات بهداشت حرفه اي
-    ايمني کارکنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت هاي بدن و مواجهه با آلاينده هاي محيط کار.
-    آموزش نحوه صحيح ريختن مايعات از ظرفي به ظرف ديگر.


25.    اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي  مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاري واحد آموزش بيمارستان در عرصه بهداشت حرفه اي.


26.    تهيه و تدوين كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي بيمارستان.


27.    برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان.


28.    همکاري در تنظيم و نظارت برچگونگي اجراي قرارداد با پيمانكاران در زمينه بهداشت حرفه اي و رعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي مطابق با آئين نامه هاي مربوطه و از جمله آيين نامه ايمني امور پيمانکاري.


29.    جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مربوطه مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراکز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذي صلاح.


30.    به روز رساني اطلاعات و آگاهي کارکنان واحد بهداشت حرفه اي و ارتقاع سطح آگاهي کارکنان اين واحد از طريق شرکت در دوره هاي آموزشي.


31.    شرکت در کليه جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات کميته هاي تخصصي حسب درخواست رياست/مديريت بيمارستان.


32.    مستندسازي اقدامات و پيگيري هاي بهداشتي انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان.


33.    ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي به معاونت بهداشتي.