معرفی واحد

Untitled
  • نام و نام خانوادگي:
  • حسن دهقانی
  • سمت:
  • مسئول منابع انسانی
  • مرتبه:
  • کارشناس امور اداری
 

contact  
پست الكترونيكي:dehgani2006@yahoo.com 
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، خیابان سعدی ،بولوار وحدت ،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 05157236828 
داخلی :1121

 
مدیر منابع انسانی Human Resource Management : بخشی ازعلم وهنرمدیریت که برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت وکنترل عملیات نیروی انسانی را جهت تامین اهداف دانشگاه وبیمارستان را عهده دارمی باشد.واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده داردبه طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنانواحد مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید 
  موارد زیر، بخشی از وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی است
 مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی براساس برنا مه استراتژیک بیمارستان
تعيين خط مشي واحد و نظارت بر حسن اجراي آن
شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی
همسوسازی کارکنان جدید با سازمان فرهنگ سازمانی
تجزیه و تحلیل شغل
طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
حفظ و تقویت انگیزه کارکنان
ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران
تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان وابلاغ آن جهت اطلاع همکاران
 

 

   موارد زیر، بخشی از وظایف محوله واحد مدیریت منابع انسانی است

  نظارت براموردبیرخانه،انجام کلیه درخواست ها ومکاتبات پرسنلی حدود 700  نفر شاغل اعم از رسمی،پیمانی،تبصره 3و4،مشمولین طرح واعضای هیات علمی_اعلام شروع به کار وتسویه حساب وپایان کارپرسنل_امورمرخصی ها_اموربایگانی_متصدی حضوروغیاب_آمارپرسنلی_اموررفاهی_همکاری با واحد امورمالی جهت تنظیم لیستهای پرسنل جهت پرداختی ها_تنظیم لیست های نوبت کاری و سختی شرایط محیط کارکارکنان_ارائه گزارشات آماری لازم به مقامات ما فوق_نیاز سنجی نیروها ودرخواست  نیروا ز داشگاه_امورمربوط به اعتباربخشی  وارزشیابی  بیمارستان  و سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف:

1-وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشكي: دانشگاه علوم پزشكي گنا با د

2-واحد سازماني: بيمارستان آموزشي درماني علامه بهلول گنابادی

3-محل جغرافيايي خدمت: گناباد

4-عنوان پست / شغل   :   مسئول منابع انساني

1- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

2- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

3- تعيين خط مشي واحد و نظارت بر حسن اجراي آن .

4- صدور دستورالعملهاو ضوابط اداری براساس قوانین ومقررات اداری .

5- شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

6- انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشكيلات  دانشگاه

7- تهيه مجموعه وظايف پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات دانشگاه جهت ارائه به وزارت

8- انجام فعاليتهاي لازم در زمينه طرح طبقه بندي مشاغل (طبقه شغلی –رتبه –درج مدرک وتغییر عنوان و.....) کارکنان بیمارستان با همكاري واحد كارگزينيدانشگاه.

9- تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه وامراعتباربخشی و .... .

10- برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

11- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظربیمارستان

12- پيش بيني احتياجات پرسنلي بیمارستان و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

13- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

14- تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

15- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

16- اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان جهت صدور حكم حقوقي وتمدید قراردادها

17- نظارت وهمكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي کارکنان در زمينه شغلي و باهماهنگی باسوپروایزآموزشی ومسئولین مربوطه

18- نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب موردبا هماهنگی مسئولین مربوطه

19--نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

20-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق