واحد بهداشت محيط


3 168655 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط :
۱.    تدوین برنامه جامع عملیاتی و اجرای به موقع ان طبق جدول زمان بندی شده
۲.    نظارت و بازدید بر بهسازی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
۳.    کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه
۴.    نظارت و بازدید بر تاسیسات آب و فاضلاب
۵.    پایش و کنترل کیفی آب شرب از نقطه آبگیر تا مصرف
۶.    نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتی مواد زائید جامد
۷.    بهدا شت هوا و دخانیات
۸.    بهداشت مسکن
۹.    اقدامات و برنامه ریزی در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی
۱۰.    مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل ناقلین
۱۱.    رویکرد نیازهای اساسی جامعه BDV ( شهرسالم – روستای سالم )
۱۲.    نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و تشخیص طبی
۱۳.    نظارت بر مراکز پرتوساز
۱۴.    نظارت بر بهداشت محیط کارخانجات مواد غذایی
۱۵.    نظارت بر وسایط حمل و نقل مواد غذایی
۱۶.    پیگیری و اجرا و نظارت برنامه های بهداشت محیط روستا ( بهسازی روستائی )
۱۷.    نظارت بر آموزشگاههای اصناف
۱۸.    انجام هماهنگیهای لازم با سازمانهای برون بخشی
۱۹.    اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
۲۰.    اجرای برنامه های آموزشی
۲۱.    پیگیری اعتبارات
۲۲.    انجام پایش و ارزشیابی عملکرد پرسنل
۲۳.    تجزیه و تحلیل آمار و بازخوراندن آن

    
morefiiiiiiiii
20 169917  botton
 6 172031 faalithaibehdasht-mohit
 17 169220 tarhaibehdasht-mohit