بهداشت محيط بيمارستانها

نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی


به منظور رعایت مسائل بهداشت محیطی در بیمارستانها و کنترل عفونت بیمارستانی بطور مرتب وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی مورد بازدید قرار گرفته و اقدامات مورد نیاز در زمینه آموزش پرسنل ، نظارت بر تفکیک صحیح و از مبدا زباله های عفونی و غیرعفونی ، جمع آوری بهداشتی اجسام نوک تیز و نظافت ، ضدعفونی انجام می گیرد . ضمناً بر اقدامات و فعالیت کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستانها نیز نظارت صورت گرفته و پایش انجام می گیرد .