بهداشت محیط مدارس

بهداشت محیط مدارس


مقدمه
ایمنی و بهداشت محیط مدرسه از اصول اولیه بهداشت مدارس است. بدون شک یکی از مولفه هایی که در آموزش و پرورش کودکان تاثیر اجتناب ناپذیر دارد محیط مادی و فیزیکی حاکم بر مدرسه است محیط مدارس باید به گونه ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد. در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا در انجام فعالیتهای آموزشی  و تربیتی دانش آموزان تلقی می گردد چنانچه در مدرسه آب سالم، سرویسهای بهداشتی، فضای کافی، تجهیزات و وسایل مناسب و استاندارد، سیستم صحیح جمع آوری زباله و فاضلاب وجود نداشته باشد و به طورکلی آسایش محیطی فراهم نشود به طور قطع تلاشهای آموزشی و پرورشی معلمان ومربیان بازدهی مطلوب نخواهد داشت در این راستا آیین نامه بهداشت محیط مدارس جهت ایجاد هماهنگی و برخورداری مدارس از استانداردهای موجود به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای تعلیم و تربیت نسلی پویا در 33 ماده . 25 تبصره در تاریخ 84/1/16 به تاثیر وزارت آموزش و پرورش و بهدلشت درمان و آموزش پزشکی رسیده تهیه ئ تدوین گردیده است. در اجرای آن توسط واحدهای ذیربط آموزش و پروش و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده واحدهای بهداشتی آموزش و پرورش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .

 

وضعیت آمار بهداشت محیط مدارس تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

                                            مقطع تحصیلی

مدارس شهری

مدارس روستایی

کل

ابتدایی

راهنمایی

دبیرستان

ابتدایی

راهنمایی

دبیرستان

ابتدایی

راهنمایی

دبیرستان

مدارس تحت پوشش

ساختمان

49

35

47

96

36

7

145

71

54

شیفت

54

36

47

96

36

7

150

72

54

دانش آموزان تحت پوشش

5531

3743

5410

3625

1300

452

9156

5043

5862

 

آبخوری

تعداد

271

209

200

209

124

20

480

395

220

بهداشتی

264

202

196

185

123

20

449

325

216

مورد نیاز

52

10

21

12

2

-

64

12

21

 

دستشویی

تعداد

191

150

229

147

76

12

338

226

241

بهداشتی

189

145

217

139

76

12

328

221

229

مورد نیاز

5

2

2

15

4

1

20

6

3

 

مستراح

تعداد

278

198

282

260

133

19

538

331

301

بهداشتی

271

191

272

257

136

19

528

327

291

مورد نیاز

2

-

-

-

-

-

2

-

-

 

بوفه

تعداد

-

5

8

-

-

-

-

5

8

بهداشتی

-

3

7

-

-

-

-

3

7

 

مدارس دارای

آب آشامیدنی سالم

49

35

47

96

36

7

145

71

54

وضعیت مطلوب کلاسها

47

33

47

83

34

7

130

67

54

وضعیت حفاظتی و ایمنی مطلوب

46

33

46

94

33

7

140

66

53

دفع بهداشتی فاضلاب

47

33

46

92

33

7

139

66

53

جمع آوری و دفع بهداشتی زباله

48

35

46

93

33

7

141

68

53